Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Reglerne tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og avu-bekendtgørelsens § 30, stk. 2. Studie- og ordensregler gælder for alle kursister/elever på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse, Forberedende voksenuddannelse og Ordblindeundervisning.

Reglerne falder i to dele: Ordensregler og regler omkring studieadfærd og studieaktivitet.

Vi lægger vægt på at give plads til forskellighed, og at vi hjælper hinanden med at skabe trygge rammer og et stimulerende læringsmiljø, hvor hver enkelt får mulighed for at få mest muligt ud af forløbene hos os.

For at kunne fastholde det, har vi i vores studie- og ordensregler formuleret en række forventninger til dig som kursist her på VUC. Vi vil også gerne være tydelige om, hvad du kan forvente af os.

Du kan her på Skive-Viborg HF&VUC forvente:

 • positive medarbejdere
 • klare og konstruktive rammer for undervisningen
 • koordinering af det skriftlige arbejde
 • at få opgaver hurtig retur
 • kursistsamtaler og evaluering af dit arbejde
 • at få besked ved aflysning og omlægning af undervisning
 • respekt for dig
 • et godt læringsmiljø
 • faglig og personlig udvikling

 

Ordensregler

Vi forventer, at du (ligesom de andre kursister)

 • bidrager til at omgangstonen er venlig og hensynsfuld, og du udviser respekt og forståelse for andre
 • bidrager til et godt læringsmiljø med ro og fokus i timerne og kun spiser i pauserne
 • rydder op efter dig selv
 • er opmærksom på, at din mobiltelefon ikke forstyrrer i undervisningstiden
 • behandler skolens udstyr og inventar ordentligt
 • kun afleverer materiale du selv har udarbejdet og ikke kopierer andres materiale
 • kun bruger din computer til fagligt relevante aktiviteter i undervisningen
 • ikke ryger i skoletiden
 • møder klar og frisk op til undervisningen og f.eks. ikke er påvirket af alkohol eller andre rusmidler
 • viser respekt for ansatte og medkursister og f.eks. ikke uden accept fra de berørte parter optager og/eller offentliggør optagelser, der er forbundet med dit studieforløb som f.eks. undervisningslektioner, gruppearbejde, evalueringsmøde med læreren, møder med vejleder, møder med ledelse


Hvis du ikke lever op til disse forventninger og derved overtræder ordensreglerne vil konsekvenser kunne være:

 • samtale med uddannelsesleder
 • samtale med rektor
 • skriftlig advarsel
 • bortvisning


På Skive-Viborg HF&VUC finder vi følgende adfærd helt uacceptabel, og den vil umiddelbart blive sanktioneret med enten advarsel, bortvisning eller politianmeldelse

 • tyveri
 • mobning og/eller chikane (både på skolen og på sociale medier som f.eks. Facebook)
 • truende og voldelig adfærd
 • seksuelt grænseoverskridende og krænkende adfærd
 • indtagelse og/eller salg af rusmidler på VUC (se rusmiddelpolitik)
 • at møde frem til undervisning beruset eller påvirket af euforiserende stoffer
 • at man med vilje beskadiger VUC's bygninger, inventar, materiel eller andres ejendele

Ved bortvisning underrettes de bevilgende myndigheder - SU, kommune, Jobcenter, UU mv.


Regler omkring studieadfærd og studieaktivitet

Vi forventer, at du (udover at overholde ordensreglerne)

 • møder til timerne og er studieaktiv på de hold, du er tilmeldt
 • holder dig orienteret om, hvad der sker på dit hold (blandt andet på Teams)
 • indhenter udleveret materiale, hvis du har været væk fra undervisningen
 • tilmelder/framelder dig eksamen
 • afleverer dine bøger efter endt eksamen


At møde og være studieaktiv betyder, at du

 • møder til tiden
 • ved fravær meddeler dette i LUDUS Web/til administrationen
 • ved længere tids fravær orienterer studievejlederne om årsagen
 • afleverer de opgaver faglæreren stiller til fastsat tidsfrist i en form, der opfylder kravene
 • forbereder dig til undervisningen efter faglærerens anvisning
 • arbejder aktivt med de i undervisningen stillede opgaver herunder forskellige arbejdsformer
 • deltager i andre typer af undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen, f.eks. fællesaktiviteter
 • deltager i terminsprøver

Ved manglende studieaktivitet følger vi op med aktiviteter og sanktioner ud fra vores fastholdelsesstrategi og fastholdelsesprocedurer. I tilfælde af sygemelding eller længerevarende fravær kan du blive bedt om at stille med dokumentation i form af en lægeerklæring. Det er dig selv, der betaler for lægeerklæringen. Du kan selv følge registreringen af fravær i Ludus. Evt. spørgsmål til registreringen skal stilles til læreren eller studievejledningen.


Klage over sanktioner

En klage over Skive-Viborg HF&VUC’s afgørelse om sanktioner over for en kursist, der ikke overholder studie‐ og ordensreglerne, skal inden to uger fra afgørelsens meddelelse sendes til Undervisningsministeriet.

Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give kursisten lejlighed til med en uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.

En klage har ikke opsættende virkning. En afgørelse om f.eks. bortvisning kan derfor effektueres straks. Det er ministeriet, der i sidste instans afgør, om skolens sanktioner skal stadfæstes helt eller delvist − eller ophæves.

August 2021
Læs vores rusmiddelpolitik herFravær

På Skive-Viborg HF&VUC er der mødepligt til undervisningen. Derfor registrerer dine lærere altid, om du møder til timerne.

Hvis du ikke kan møde den første undervisningsgang, er det vigtigt, at du hurtigt giver besked til studievejledningen. Hvis du af særlige grunde ikke kan møde til undervisningen, skal du tale med dine lærere og gå til studievejledningen.

Du vil modtage SMS-beskeder med påmindelse og oplysning om, hvad du skal gøre, hvis du ikke møder tre gange i træk i et fag eller får et større fravær. Du kan selv holde øje med dit fravær i de enkelte fag via vores app.

Det er vigtigt at møde til undervisningen og være studieaktiv for at få et godt udbytte af din uddannelse. Din tilstedeværelse bliver vurderet ud fra både fremmøde og studieaktivitet. Du kan blive frameldt holdet eller få frataget din SU, hvis dit fremmøde er for lavt, og du ikke er aktiv i undervisningen.

;