Studiegaard 2

SVU

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt lønindtægt, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Hvis der udbetales løn under kurset, er det arbejdsgiveren, der modtager Statens Uddannelsesstøtte.

Man kan få støtte ved deltagelse i:

Uddannelserne kan være på heltid eller deltid. Ved deltidsuddannelse skal den ugentlige uddannelsestid og nedsættelsen af arbejdstiden være på mindst 3 timer om ugen.

Ved deltagelse i FVU eller OBU gives SVU svarende til højeste dagpengesats. Ved AVU og HF svarer SVU til 80% af højeste dagpengesats. SVU nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. Der kan højst gives SVU i forhold til den mistede arbejdsindtægt eller arbejdsmulighed. Ved deltagelse i AVU og HF kan man desuden få støtte til deltagerbetaling.

For at kunne søge
støtte skal du:

  • være fyldt 25, men ikke 65 år. Er du 20-24-år kan du dog få SVU til deltagelse i FVU og OBU
  • være dansk statsborger tilmeldt folkeregisteret i Danmark
  • have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark som lønmodtager, selvstændig eller medhjælpende ægtefælle
  • have en aftale med din arbejdsgiver om orlov/fri til at deltage i uddannelsen
  • være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU, fx hos os
  • være kortuddannet (gælder ikke FVU og OBU):
    • 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse af højst to års varighed eller en forældet uddannelse eller
    • 7-8 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse, uanset varighed

Til AVU og HF ydes støtte i højst 40 uger for den enkelte uddannelsessøgende, til FVU og ordblindeundervisning i højst 18 uger. Tidligere brugt voksenuddannelsesstøtte (VUS) trækkes fra antallet af uger med SVU. Det samme gælder uddannelsesorlovsydelse, der er brugt inden for de seneste fem år fra ansøgningstidspunktet.

På svu.dk kan man finde de nyeste informationer og hente ansøgningsblanketter. Ansøgningen sendes til VUC, som tager sig af resten.

Det er uddannelseskonsulent Ingelise Christensen, der behandler ansøgninger om Statens Voksenuddannelsestøtte. Har du brug for at få råd eller hjælp til ansøgningen, kan du kontakte hende på e-mail eller telefon.

Kontakt

Ingelise Christensen

Ingelise Christensen

Uddannelseskonsulent
tlf.: 40 35 95 41
;